Εταιρική Υπευθυνότητα

Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της Cerved Property Services, είναι να παρέχει στους πελάτες της εταιρείας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, µε πλήρη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και πάντοτε με γνώμονα την κατά ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.  

Η Εταιρεία για να πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος που έχουν τεθεί, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία του. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος αποτελεί βασική της δέσμευση. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, µέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της  ποιότητας και του περιβάλλοντος, συνεπείς µε την παρούσα Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, µε χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει µε τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές / κανονιστικές εξελίξεις. Γενικοί στόχοι από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος είναι:

• η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων µε τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της Εταιρείας, µε γνώμονα το κοινό όφελος, 

• η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων, τεχνικών πόρων, διαδικασιών και μεθοδολογιών, ώστε να αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών της Εταιρείας,

• η διαρκής επένδυση στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεύρυνση του πελατολογίου της Εταιρείας,

• η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών της Εταιρείας, εντός των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων, 

• η εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού συστήματος αναγνώρισης, παρακολούθησης  Ευκαιριών και Απειλών του Οργανισμού που σχετίζονται με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και αφορούν την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές πτυχές που απορρέουν από τη δραστηριότητα του,

• το σχεδιασμό και τήρηση τεκμηριωμένου σχεδίου πρόληψης προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της επιχείρησης.

Για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων μερών και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Η δυνατότητα έκφρασης των συνεργατών και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος συμμετοχής και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Cerved Property Services  εκπαιδεύει συνεχώς τους συνεργάτες της, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα και τις προσδοκίες των πελατών.