Εταιρική Υπευθυνότητα

Λειτουργούμε με ευθύνη προς το περιβάλλον

Για την Cerved η ευθύνη προς το περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της αειφόρου επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ως χρηματοοικονομικός όμιλος, αναγνωρίζουμε την επίπτωση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και επιδιώκουμε την  βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων. Ακόμη, αναγνωρίζουμε τις έμμεσες επιπτώσεις που πηγάζουν από τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές μας δραστηριότητες, καθώς και από τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με το κοινό μας και την ευρύτερη κοινωνία.

Δεσμευόμαστε να αποτιμάμε την επίπτωση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, να θέτουμε κατάλληλους σκοπούς και στόχους, να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε διαρκώς την περιβαλλοντική μας επίδοση, όπως επίσης και να συμμορφωνόμαστε με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς, περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

Ακολουθούμε μια υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά στην καθημερινή λειτουργία μας

Πιστεύουμε πως η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, ακολουθούμε μια υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά στην καθημερινή λειτουργία μας και αυτήν, σταδιακά, την υιοθετούμε και έναντι των μετόχων, των πελατών και των προμηθευτών μας, καθώς και έναντι της ευρύτερης κοινωνίας, εφαρμόζοντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ CERVED PROPERTY SERVICES

Στη Cerved Property Services πέραν της τήρησης των ανωτέρω γενικών αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου δεσμευόμαστε για τη λήψη όλων των μέτρων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ελέγχου των δραστηριοτήτων που μας αφορούν, για την πρόληψη της ρύπανσης και την άμβλυνση της συμβολής στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον η Διοίκηση και το προσωπικό της Eταιρίας μας μεριμνούν για την τήρηση όλων των σχετικών με τα περιβαλλοντικά θέματα δεσμεύσεων που έχουν γίνει ενυπογράφως αποδεκτές.