Όμιλος Cerved

Τον Απρίλιο του 2019, η Cerved, -η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων-, απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services (EPS) στην Ελλάδα, καθώς και τις θυγατρικές της, στη Ρουμανία και στη Σερβία -στις οποίες η εταιρική τους ταυτότητα θα αλλάξει σε Cerved Property Services (“CPS”).

Περισσότερα σχετικά με τη Cerved