Προφίλ

Cerved Property Services

Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε στο Real Estate.

Τον Απρίλιο του 2019, η Cerved, -η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων-, απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services (EPS) στην Ελλάδα, καθώς και τις θυγατρικές της, στη Ρουμανία και στη Σερβία -στις οποίες η εταιρική τους ταυτότητα θα αλλάξει σε Cerved Property Services (“CPS”).

Η Cerved Property Services (CPS) είναι πλέον κομμάτι της Cerved Group και μία από τις μεγαλύτερες real estate εταιρίες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αποτελείται από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη που παρέχουν υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες σε κάθε τομέα, για όλο το φάσμα πελατών τους. Ταξινομούνται σε 5 βασικούς πυλώνες:

  • Εκτιμήσεις
  • Asset Management 
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση & Διαχείριση Ακινήτων
  • Έρευνα & Ανάλυση
  • Τεχνικούς Ελέγχους